[Poprawa opisu] Iguanodon

Wszystko o "ptasich stopach" i dinozaurach ptasiomiednicznych nie należących do niżej wymienionych grup
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

[Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: Sebastian »

W encyklopedii jest nieco niedom??wie?? na temat najbardziej znanego ornitopoda. Opr??cz nudnej matmy nie mam zajÄ?cia, dlatego piszÄ? i czekam na liczne odpowiedzi. Pozdrawiam :wink:


Iguanodon

D??ugo??Ä?: 9-11 m
Wysoko??Ä?: 5 m
Masa: 4-5 t
Czas: 136-122 mln lat temu
Rok odkrycia rodzaju: Mantell, 1825

Materia?? kopalny:
I. anglicus zÄ?by, ko??Ä? udowa i kawa??ki ko??czy??
I. atherfieldensis 2 kompletne szkielety, czaszka, zÄ?by
I. bernissartensis 26 szkielet??w, kilka niekompletnych czaszek i zÄ?by
I. dawsoni krÄ?gi r????nych czÄ???ci krÄ?gos??upa i kawa??ki ??eber
I. fittoni 3 czaszki i szczÄ?ka
I. hoggi zÄ?by
I. lakotaensis czaszka, krÄ?gi i kawa??ki ko??ci tu??owia

Miejsce:
Europa-
Iguanodon anglicus
Anglia (Zachodnie Sussex)
I. atherfieldensis
Anglia (Zachodnie i Wschodnie Sussex, Surrey i Lower Greensand)
Belgia (Hainaut- Bernissart)
Hiszpnia (Teruel)
Niemcy (Nordrhein-Westphalen)
I. bernissartensis -
Anglia (Isle of Wight i Las Zabacheras Beds)
Hiszpania (Teruel i Castellon)
Belgia (Hainaut- Bernissart)
I. dawsoni
Anglia (Wschodnie Sussex)
I. hoggi
Anglia (Dorset)
I. fittoni
Anglia (Wschodnie Sussex)
Hiszpania (Burgos)
Ameryka P????nocna-
I. lakotaensis
USA (Po??udniowa Dakota)
Azja-I. bernissartensis
Mongolia (Barun Goyot)

Klasyfikacja:
Dinosauria
Ornithishia
Genasauria
Cerapoda
Ornithopoda
Euornithopoda
Euiguanodontia
Dryomorpha
Iguanodontoidea
Hadrosauriformes
Iguanodontosauridae
iguanodontosaurinae


Pewnego dnia, podczas wizyty u pacjenta, ??ona Gideona Mantella, Mary Mantell znalaz??a co?? w kamieniach przeznaczonych do naprawy drogi. By??y to zÄ?by jakiego?? wielkiego zwierzÄ?cia. Mantell szybko odnalaz?? kamienio??om skÄ?d pochodzi??y zÄ?by i znalaz?? wiÄ?cej ko??ci. Swoje znaleziska pos??a?? s??ynnemu paleontologowi, Baronowi Cuvierowi. ??wcze??ni przyrodnicy byli zdezorientowani z powodu znaleziska i nie bardzo umieli sobie wyobraziÄ?, jak wyglÄ?da??o zwierzÄ?. Rozmiary skamienia??o??ci wskazywa??y, ??e nale??a??y one do ogromnego gada, ale jedynym modelem por??wnawczym by??y ??yjÄ?ce dzi?? krokodyle i jaszczurki. Mantell wyobrazi?? sobie gada, kt??remu nada?? nazwÄ? Iguanodon, jako czworono??nego jaszczura z bardzo d??ugim ogonem. W 1833 roku po raz pierwszy spr??bowa?? zrekonstruowaÄ? dinozaura. Jako model por??wnawczy pos??u??y??a mu ??yjÄ?ca wsp????cze??nie iguana (legwan). Badacz b??Ä?dnie umie??ci?? tak??e kolec kciuka na pysku jak r??g nosoro??ca. Nale??y jednak pamiÄ?taÄ?, ??e mia?? on do dyspozycji jedynie garstkÄ? ko??ci dinozaura. P????niejszej rekonstrukcji podjÄ?li siÄ? Louis de Pauwo i L. Dollo. Anatomia miednicy i ko??ci ko??czyn tylnych, bardzo przypominajÄ?cÄ? ptasiÄ?, sk??oni??a ich do obrania na wz??r szkieletu emu. Zdawali sobie jednak sprawÄ?, ??e Iguanodon pod wieloma wzglÄ?dami r????ni?? siÄ? od ptak??w- mia?? d??ugi, silnie umiÄ???niony ogon i mocne ko??czyny przednie, zako??czone wielopalczastymi d??o??mi. Aby uwzglÄ?dniÄ? te cechy, obrali dodatkowo za model szkielet kangura. W efekcie otrzymali krzy????wkÄ? du??ego nielota z torbaczem- wyprostowana postawa, ptasia szyja, ogon spoczywajÄ?cy na ziemi (ciekawostkÄ? jest, ??e badacze specjalnie nastawiali krÄ?gi do tej pozycji). Obecnie uwa??a siÄ?, ??e tylko m??ode osobniki porusza??y siÄ? na tylnich nogach, natomiast doros??e chodzi??y na czterech. Na tylnich podpiera??y siÄ? prawdopodobnie tylko podczas ??erowania, kopulacji i ucieczki (osiÄ?ga??y prawdopodobnie prÄ?dko??ci dochodzÄ?cÄ? do 35 km/h). Iguanodon by?? najbardziej rozprzestrzenionym rodzajem, kt??ry wystÄ?powa?? na terenie dzisiejszej Mongolii, Anglii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii i USA. Pojedyncze ko??ci dinozaura znajduje siÄ? jednak do dzi?? w Rumunii i P????nocnej Afryce. Nazwa dinozaura znaczy ,,zÄ?b iguany''. Dzisiejsza rekonstrukcja iguanodona zosta??a wykonana przez Davida Normana.

W 1878 r. w jednej z kopalni wÄ?gla w belgijskim miasteczku Bernissart g??rnicy natknÄ?li siÄ? na co?? dziwnego podczas drÄ???enia sztolni. Z poczÄ?tku my??leli, ??e odkryli skamienia??e ga??Ä?zie drzew, lecz ??wcze??ni naukowcy szybko nabrali podejrze??, i?? majÄ? do czynienia z ogromnym, wymar??ym gadem. W ciÄ?gu kilku lat wydobyto ponad 40 szkielet??w. WiÄ?kszo??Ä? z nich zosta??a odkryta w kredowych piaskowcach i mu??owcach na poziomie 322 metr??w wraz ze skamienia??o??ciami ??????wi i krokodyli oraz nale??a??a do gatunku Iguanodon bernissartensis. Gatunek Iguanodon atherfieldensis znany jest jedynie z dw??ch szkielet??w (trzeci zosta?? znaleziony w Anglii), kt??re odkryto na poziomie 355 metr??w. Wydobycie i opracowanie znaleziska powierzono naukowcom Kr??lewskiego Muzeum Historii Naturalnej w Brukseli pod kierunkiem Louisa de Pauwa i L. Dollo. Prace musia??y jednak zostaÄ? przerwane, gdy?? tunele zosta??y podtopione przez wodÄ?. BadajÄ?c ko??ci poszczeg??lnych osobnik??w paleontolodzy ustalili, ??e nie sÄ? to okazy m??odsze lub starsze, lecz nale??Ä? do zupe??nie oddzielnych gatunk??w. Znalezisko z Bernissart zyska??o ogromna popularno??Ä? , gdy?? by??o to pierwsze znalezisko tak du??ej ilo??ci kompletnych szkielet??w. Wszystkie odnalezione iguanodony nie zginÄ???y prawdopodobnie w jednym czasie. Przed oko??o 125 mln lat, tereny obecnej Belgii by??y rozleg??ymi bagnami i mokrad??ami (kredowe mu??owce), kt??rych osady pogrzeba??y dinozaury wkr??tce po ??mierci. Przypuszcza siÄ?, ??e prowadzi?? stadny tryb ??ycia.

Trzy ??rodkowe palce ka??dej rÄ?ki mog??y odginaÄ?, tworzÄ?c szerszÄ? podporÄ? podczas chodu. PiÄ?ty s??u??y?? do chwytania ga??Ä?zi. Ka??dy palec zako??czony by?? podobnymi do kopyt paznokciami. Na kciuku widnia?? ostry kolec, kt??rego Iguanodon prawdopodobnie u??ywa?? do obrony przed drapie??nikami. KrÄ?gi ogonowe iguanodona by??y otoczone skostnia??ymi ??ciÄ?gnami, tote?? ogon by?? sztywny. Pokarm Iguanodon sk??ada?? siÄ? z sagowc??w, skrzyp??w i ro??lin szpilkowych, a wiÄ?c ro??lin twardych i majÄ?cych ma??Ä? warto??Ä? od??ywczÄ?. Prz??d szczÄ?k ornitopoda by?? bezzÄ?bny, ale okryty pochwÄ? rogowÄ? jak u ??????wi, a wiÄ?c ??wietnie siÄ? nadawa?? do ciÄ?cia ro??lin. Li??ciokszta??tne zÄ?by policzkowe o karbowanych brzegach u??o??one by??y w rzÄ?dach oko??o 100 zÄ?b??w. Ruchome g??rne szczÄ?ki pozwala??y rozcieraÄ? pokarm bocznymi suwami g??rnych zÄ?b??w wzglÄ?dem dolnych.

Kr??tka charakterystyka pozosta??ych gatunk??w:
W roku 1881 Iguanodon bernissartensis zosta?? uznany za g????wny rodzaj Iguanodon. Iguanodon exogirarum i I. exogyrarum zosta??y uznane za niepewnego Ponerosteus. Iguanodon hoggi, odkryty przez Richarda Owena, zosta?? ostatnio zaklasyfikowany jako kamptozaur. Podobnie zaklasyfikowano I. prestwichii. Iguanodon hilli, opisany na podstawie jednego zÄ?ba, nie jest pewny jako gatunek Iguanodon, lecz na pewno jest kredowym hadrozaurem. Podobnie jest z I. hoggi r??wnie?? odkrytym przez Owena. Iguanodon orientalis zosta?? w XX wieku przemianowany na Altirhinus kurzanovi ze wzglÄ?du na kszta??t czaszki. I. ottingeri nie jest ca??kowicie pewny jako Iguanodon, lecz na pewno by?? jakim?? wczesnokredowym dinozaurem z rodziny iguanodont??w. Iguanodon phillipsii okaza?? siÄ? niesklasyfikowanym ankylozaurem podobnym do Priodontognathus phillipsii. Iguanodon praecursor okaza?? siÄ? natomiast byÄ? p????nojurajskim zauropodem. Iguanodon suessi zosta?? uznany za nowy rodzaj o nazwie Rhabdodon.

Spis gatunk??w:
Iguanodon Mantell 1825
I. anglicus Holl 1829/Bronn 1850
I. atherfieldensis Hooley 1925
I. bernissartensis Boulenger van Beneden 1881*
I. dawsoni Lydekker 1888.
I. fittoni Lydekker 1889
I. lakotaensis Weishampel i Bjork 1989
I. albinus Fritsch 1893 nomen dubium (=Albisaurus albinus?)
I. exogyrarum Fritsch, 1878/Chure and Mc Intosh 1989 nomen dubium (=Procerosaurus exogyrarum?)
I. foxii Huxley 1869/Owen, 1873 (=Hypsilophodon foxii)
I. hilli Newton 1892 nomen dubium (=nieopisany hadrozaur)
I. mongoliensis Whitfield 1992 nomen nudum
I. ottingeri Galton i Jensen 1979 nomen dubium
I. phillipsi Seeley 1869 nieznany ankylozaur
I. praecusor Sauvage 1876 nieznany zauropod
I. prestwichii Hulke 1880 (=Camptosaurus prestwichii)
I. prestwichii Sauvage 1897-1898 (=Teinurosaurus sauvagei)
I. suessi Bunzel 1871 (=Rhabdodon priscus)
I. valdensis Lydekker 1889 nomen dubium (=Valdosaurus canaliculatus)


Synonimy Iguanodon anglicus:
I. mantelli von Meyer, 1832,
I. major Owen, 1842
Therosaurus mantelli, Streptospondylus major, S. recentior, S. meyeri i S. grandis

Synonimy I. atherfieldensis:
I. gracilis Lydekker 1888/Steel 1969
Cetiosaurus brachyurus, Heterosaurus neocomiensis, Vectisaurus valdensis i Sphenospondylus gracilis

Synonimy I. bernissartensis*:
I. seelyi Hulke 1882
I. orientalis Rozhdestvensky 1952


* Niekt??rzy uwa??ajÄ?, ??e by?? to poprostu I. anglicus

Obrazek
Nieopublikowany szkic Mantella

Obrazek
Iguanodon Louisa de Pauwa i L. Dollo'a

Obrazek
Budowa ko??czyny przedniej:
I zrogowacia??y kolec kciuka
II-IV palce ??rodkowe
V piÄ?ty palec- odpowiednik w??a??ciwego kciuka

Obrazek
Iguanodon wed??ug dzisiejszych badaczy


W tworzeniu opisu pos??u??y??em siÄ? stronami:
http://www.dinozaury.com/php/index.php? ... Itemid=334
http://www.dinosaurier-web.de/galery/pa ... nodon.html
http://www.dinoruss.com/de_4/5a7a3e7.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Iguanodon
http://de.wikipedia.org/wiki/Iguanodon
Ostatnio zmieniony 19 maja 2007, o 09:26 przez Sebastian, łącznie zmieniany 6 razy.

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

ciekawe
mog??e?? jeszcze napisaÄ?, ??e Louis de Pauwo i L. Dollo, ??e gdy robili tÄ? mieszankÄ? emu z kangurem, to specjalnie ??amali( :!: ) iguanodonom ogony, by by??y bardziej podobne do kangur??w; oficjalna, obowiÄ?zujÄ?ca rekonstrukcja iguanodona jest wykonana przez Davida Normana, kt??ry skorygowa?? b??edy pope??nione przez Louisa de Pauwo i L. Dollo.

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

DziÄ?ki za informacje!

Chcia??bym siÄ? dowiedzieÄ? czy Iguanodon z Mongolii to rzeczywi??cie I. bernissartensis oraz czy iguanodon z Bernissart to synonim I. anglicus. R????ne strony podajÄ? r????ne informacje dlatego mo??na delikatnie powiedzieÄ?, ??e jestem zdezorientowany. Kto?? mo??e mi to w jasny i oczywi??cie prawid??owy spos??b przedstawiÄ?, bo nie do??Ä? ??e sam nie mam pojÄ?cia c zy to prawda to jeszcze w opisie mogÄ? z tego wynikaÄ? jakie?? b??Ä?dy.

P.S- szkoda, ??e Pan Karol Sabath dawno ju?? nie jest na naszej stronie :cry:

Awatar użytkownika
Tomasz Singer
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1395
Rejestracja: 24 września 2007, o 09:44
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Tomasz Singer »

W kwestji systematyki rodzaju Iguanodon to I. hoggi jest obecnie traktowany jako gatunek Camptosaurus. Natomiast dla gatunku I. atherfieldensis został utworzony nowy rodzaj Mantellisaurus Paul, 2006. W kwestji wieku to skamieniałości I. bernissartensis z Mongolii pochodzą z końca wczesnej kredy, nie z Barum Goyot bo jest to formacja późno kredowa. :wink:
Tomasz Singer

DINOZAURY

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

Nowa wersja:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... /Iguanodon

Jeszcze będę ją dopieszczać, gdyż brakuje np. paleobiologii, anatomii I. bernissartensis, a paleobiologia jest jaka jest. Taksonomia raczej pewna, jeszcze porównam z Naishem i Martillem. No i wrzucę więcej obrazków (jak mogłem przegapić R. Martina? :roll: ), w tym te dawne, nieaktualne jako ciekawostkę.
Nie rozpisałem się na temat przeniesionych gatunków - wszystko na ich temat w nowo ukutych dla nich rodzajach.
"Mastodon sapiens"

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6969
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: nazuul »

dobra robota, ale trzeba jeszcze popracować nad tym hasłem

nie ma lepszego szkieletu np. Paula?

poniższe sugestie niektóre nieaktualne, bo widzę, że coś już zmieniłeś, przepraszam tez za niechlujne pisanie
być może jedyny dziś ważny [[gatunek]] iguanodonta, a więc ''I. bernissartensis'', żył jedynie w kontynentalnej Europie ([[Paul]], [[2008]]; [[McDonald]], [[2012]])
w tabelce i tu może też należałoby wpisać potencjalne miejsca (W. Brytania, inne europejskie?, azjatycki orientalis i amerykański lakotaensis...)

należy więcej napisać o typowym gat., uwypulkić różnice w por. do innych, m.in. w "Paleobiologia", on byl bardziej czworonożny niz inne iguanodonty, był też bardzo masywny i wielki (13m się często podaje, ale tu nie mam źródła od ręki), co zawiera holotyp?
[[Norman]] w [[1996]] roku uznał go za młodszy [[synonim]] ''I. bernissartensis'', lecz 2 lata później przemianował go na ''[[Altirhinus]] kurzanovi''.
na pewno? a nie czasem część materiału? orientalis chyba jest potencjalnie ważny albo młodszy synonim typowego?

w spisie gat. o przeniesionych do innych rodzajów gatunkach za dużo (nieczytelne a poza tym, w razie zmiany, będziedz to też tu zmieniał?)
np.
I. suessi Bunzel, 1871 = Mochlodon suessi (Bunzel, 1871) Seeley, 1881 ?= Rhabdodon priscus Matheron, 1869

powinno być:
I. suessi Bunzel, 1871 = Mochlodon suessi (Bunzel, 1871) Seeley, 1881

albo tylko:
I. suessi Bunzel, 1871 = Mochlodon suessi

a z:
I. atherfieldensis Hooley, 1925 = Mantellisaurus atherfieldensis (Hooley, 1925) Paul, 2006
= Iguanodon mantelli Meyer, 1832
= Heterosaurus neocorniensis Cornuel, 1850 [partim]
= Vectisaurus valdensis Hulke, 1879
= Iguanodon valdensis (Hulke, 1879) van der Broeck, 1900
= Sphenospondylus gracilis Lydekker, 1888
= Iguanodon gracilis (Lydekker, 1888) Steel, 1969

samo
I. atherfieldensis Hooley, 1925 = Mantellisaurus atherfieldensis (Hooley, 1925) Paul, 2006
= Iguanodon mantelli Meyer, 1832
= Iguanosaurus Ritgen, 1828
= Therosaurus Fitzinger, 1943
= Heterosaurus Cornuel, 1850
jakie miały one gatunki? To synonimy I. bernissartensis?
Konieczne było ustalenie nowego gatunku typowego ([[neotyp]]), który miał zastąpić dotychczasowy ([[holotyp]]).
mylisz gat. typowy z okazem typowym!!!
W przeciwnym razie wszystkie gatunki iguanodonta, w tym (wówczas potencjalnie) ważne, podzieliłyby los ''I. anglicus'', a więc zostałyby ''[[nomen dubium]]''.
?!? Nie, gatunki mogą być ważne, jeśli nie należą do jakiegoś rodzaju, byłyby np. "I". bernissartensis (wiadomo, że nie nalezy do Iguanodon, ale wiadomo też, że to gatunek ważny)

spis gat. raczej do rewizji, np:
I. praecursor Sauvage, 1876 ?= Neosodon praecursor
czemu z "?", skoro to praecursor to typowy Neosodon? Czyżby jednak były dane, które wskazują, że rzeczywiście praecursor jest może być bliższy bernissartensis niż wszystkim innym znanym nazwanym gatunkom (w szczególności, czy to nie jest z dużą dozą prawdopodobieństwa zauropod?)

Jak to jest z Vectisaurus? zob. np. McDonald 2012
I. lakotaensis Weishampel i Bjork, 1989 = Dakotadon lakotaensis (Weishampel i Bjork, 1989) Paul, 2008 ?= I. bernissartensis
na pewno jeszcze się bierze to pod uwagę?

Linkowane nieraz bez sensu (jak zresztą w wielu wrzucanych przez Ciebie hasłach) np.
[[takson]]omiczna - takson i taksonomia to co innego!!!!
[[ICZN]] - które, bo są dwa znaczenia skrótu?
młodszy [[synonim]] - czemu nie [[młodszy synonim]]
[[barrem]] lub późny [[barrem]] - tak blisko siebie po co linkować
[[Gatunek]] typowy - [[Gatunek typowy]] (nie ma hasła, ale tak raczej nalezałoby linkować, podobnie "takson zębowy")

EDIT
z opisu cetiozaura:
C. brevis Owen, 1842 = Iguanodon anglicus
jakim cudem skoro anglicus to n.d.?
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

Poprawiłem większość to co jeszcze nie było poprawione, prócz spisu gatunków - zanim go uproszczę wolę jeszcze zobaczyć co pisze Naish. Jak jest z iguanozaurem i tamtymi pozostałymi? W jednej z tych pracek co są w literaturze (bodaj któraś Normana, chyba ta najstarsza z 1986) są podane tylko jako rodzaje:
Iguanodon
= Iguanosaurus

itd.

C. brevis to chimera i częściowo jest przypisany do Mantellisaurus atherfieldensis (dawniej I. atherfieldensis, a nie jak dałem do I. anglicus). To też poprawione, ale widzę, że i tak ma iść to do skasowania? ;)

Planuję wrzucić też o wiele więcej fotek, w tym podmienienie szkieletu na lepszą rycinę, bo ta faktycznie jest średnio ciekawa.

EDIT
Spis gatunków uporządkowany.
"Mastodon sapiens"

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2457
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: Utahraptor »

Gratuluję rozsupłania taksonomicznego węzła gordyjskiego i zrobienia jednego z bardziej potrzebnych opisów do ED :!: :D :D :D
Sygnaturka "hasło w trakcie rozbudowy" sugeruje, że jeszcze będziesz to modyfikował. Moim zdaniem jest jednak za dużo taksonomii, a za mało paleobiologii. Sugeruję zamienić kolejność "Zawiłość taksonomiczna gatunków" i "Paleobiologia". Wstęp i Paleobiologię bym przerobił tak:
Iguanodon to dinozaur roślinożerny z grupy ornitopodów. Jego nazwa oznacza "ząb legwana", ponieważ jego zęby są bardzo podobne do zębów roślinożernych jaszczurek. Iguanodon to jeden z najbardziej znanych dinozaurów - często "występuje" w filmach dokumentalnych o dinozaurach, czy kreskówkach dla najmłodszych. Jest również jednym z pierwszych opisanych (1825) - rok po Megalosaurus, który był pierwszym opisanym dinozaurem. Następny był kolejny "brytyjski" dinozaur, mianowicie Hylaeosaurus (1833).

Nie jest tu brany pod uwagę zauropod "Rutellum", gdyż został nazwany przed klasyfikacją Linneusza (1758), przez co nie jest nazwą naukową (nomen oblitum).

Warto zaznaczyć, iż wszystkie cztery powyższe dinozaury zostały odnalezione na Wyspach Brytyjskich, lecz – co ciekawe – być może jedyny dziś ważny gatunek iguanodonta, a więc I. bernissartensis, żył najprawdopodobniej jedynie w kontynentalnej Europie - mianowicie w Belgii; lokalizacja w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest niepewna (Paul, 2008; McDonald, 2012). Na przestrzeni lat (zwłaszcza w latach 2006-2010) dochodziło do rewizji taksonomicznej gatunków iguanodonta, przez co te pewne "brytyjskie" zostały przeniesione do nowo utworzonych rodzajów.
Iguanodonta wyobrażano sobie początkowo jako ociężałe, czworonożne zwierzę, ciągnące swój ogon po ziemi. Uważano, że na czubku jego pyska widniał róg, niczym na wzór nosorożców. Po wielu latach okazało się, że ten "róg" to tak naprawdę pazur występujący na jego przednich kończynach ("kciukach"). Być może służył mu do obrony. Równocześnie zmienił się sposób rekonstruowania postawy tego dinozaura - szkielety w muzeach były ustawiane w pozycji wyprostowanej, niemalże "ludzkiej". Dziś wiemy, że dinozaury te poruszały się na czterech kończynach, ale w razie konieczności (np. w celu sięgnięcia wyżej rosnącej roślinności) były w stanie stanąć na tylnych kończynach, które były masywniejsze od przednich. W marszu ogon trzymany był w powietrzu poziomo, dla utrzymania równowagi. Iguanodont żył prawdopodobnie w stadach, by lepiej chronić się przed atakami drapieżników takich jak .... Do zbierania roślinności służył mu duży dziób z przodu pyska. Pokarm rozcierały serie liściowatych zębów.
Można jeszcze coś o policzkach dopisać :)
Biologia, UW

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

Utahraptor pisze:Gratuluję rozsupłania taksonomicznego węzła gordyjskiego i zrobienia jednego z bardziej potrzebnych opisów do ED :!: :D :D :D
Sygnaturka "hasło w trakcie rozbudowy" sugeruje, że jeszcze będziesz to modyfikował.
Dzięki :)
Oczywiście lista gatunków może zawierać błędy, ale ja tak wywnioskowałem na podstawie przedstawionej literatury.
Jak zauważyłeś Ty i Maciej, za mało jest jeszcze o kwestiach biologicznych i ekologicznych, zwłaszcza I. bernissartensis, bo o innych będzie lub już jest w innych rodzajach.

PS Ma ktoś Paul (2006) - prackę o mantellizaurze?
"Mastodon sapiens"

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2457
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: Utahraptor »

Będziesz jeszcze opisywał filogenetykę i ewolucję?
Iguanodont chyba nadaje się do kategorii "takson worek"?
Biologia, UW

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6969
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: nazuul »

Utahraptor pisze:Będziesz jeszcze opisywał filogenetykę i ewolucję?
nie ma się po co w to zagłębiać, z uwagi na to, że filogeneza Ornithopoda jest dokładnie przedstawiona w ED (w sensie, że są kladogramy).

W tej chwili ponad 60 haseł w ED czeka na weryfikację/poprawki/rozwinięcie.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

Utahraptor pisze:Będziesz jeszcze opisywał filogenetykę i ewolucję?
Iguanodont chyba nadaje się do kategorii "takson worek"?
Nie, uzupełnię i rozbuduję może co nieco historie i info na temat nowego gatunku typowego + rekonstrukcje (od archaicznych po najnowsze).

Taksonem-workiem nie jest, ale jeszcze niedawno nim był, kiedy nie został rozbity na nowe rodzaje. Teraz to monotypowy rodzaj, a takim gatunkiem workiem jest np. mamenchizaur:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... nchisaurus
W ciągu 13 lat (1994-2007) opisano aż 8 nowych gatunków :roll: . Wkroczyłaby do Chin jakaś porządna ekipa z Upchurchem, Wilsonem i Whitlockiem na czele i zrobiłaby z nim i omeizaurem porządek.

Mamenchisaurus to jest(był?) mój ulubiony dinozaur, ale jak teraz widzę go w ED to nie mogę na niego patrzeć :|
"Mastodon sapiens"

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6969
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: nazuul »

szerman pisze:
Utahraptor pisze:Iguanodont chyba nadaje się do kategorii "takson worek"?
Taksonem-workiem nie jest, ale jeszcze niedawno nim był, kiedy nie został rozbity na nowe rodzaje. Teraz to monotypowy rodzaj
no ale wciąż są takie gatunki jak ?I. orientalis, zasługujące na uwagę. Dlatego stosowne jest oznaczenie go jako Kategoria:Takson worek (opis kategorii brzmi tak:
Hasła, które dotyczą aktualnych taksonów-worków (ang. wastebasket taxon), tj. rodzajów z gatunkami, które to gatunki do nich (rodzajów) zapewne nie należą. Gatunki często mają status nomen dubium, lecz zdarzają się takie, które prawdopodobnie reprezentują istotne z jakiś względów taksony - i to z uwagi na nie kategoria została utworzona.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6969
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: nazuul »

długo jeszcze ten opis będzie oznaczony jako "hasło w trakcie rozbudowy, do weryfikacji"?
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

nazuul pisze:długo jeszcze ten opis będzie oznaczony jako "hasło w trakcie rozbudowy, do weryfikacji"?
Jeżeli kwestia gatunków może zostać uznana za zamkniętą (nie wszystkie są opisane, ale większość z nich to taksony nieważne albo synonimy), to myślę, że można zdjąć.
"Mastodon sapiens"

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6969
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: nazuul »

Łukasz też pisał, że coś będzie robił (poprawiał)w tym opisie: http://www.forum.dinozaury.com/viewtopi ... 717#p53717
Chyba że ja się jeszcze mu przyjrzę dokładniej
chyba iguanodon nie jest taki straszny, jak go malują
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Iguanodon

Post autor: szerman »

Niedawno minęły 3 lata, odkąd iguanodont widnieje w ED w obecnej formie. Wciąż jest zapis "do weryfikacji" - jakby ktoś mógł na zasadzie recenzji sprawdzić umieszczone informacje, to byłoby fajnie.
"Mastodon sapiens"

ODPOWIEDZ