[ARTYKU?] Ewolucja ro??lin naczyniowych...


Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

[ARTYKU?] Ewolucja ro??lin naczyniowych...

Post autor: Sebastian »

Ewolucja ro??lin naczyniowych, czyli jak glon sta?? siÄ? drzewem


To najprawdopodobniej w ordowniku po raz pierwszy ro??liny „wysz??y na lÄ?d”. Sinice i jednokom??rkowe glony opanowa??y przybrze??ne muliste r??wnie p??ywowe, tworzÄ?c cienkÄ? warstwÄ? zielonego nalotu. By?? to pierwszy krok w kierunku ewolucji lÄ?dowych ro??lin. Pierwsze ro??liny rozrasta??y siÄ? blisko powierzchni gleby (podobnie jak mchy i wÄ?trobowce). Najwcze??niejsze znane skamienia??o??ci pochodzÄ? sprzed oko??o 430 milion??w lat w Rhynie.
Znaleziono jak dotÄ?d 22 gatunki praro??lin, w tym pierwsze ro??liny naczyniowe znane jako Rhyniophytina (ryniofity- nazwa odnosi siÄ? do miejsca znalezienia). Ros??y one na wilgotnych, bagnistych obszarach. OsiÄ?ga??y one 20-30 cm. Niekt??re wykszta??ci??y na wierzcho??kach zarodnie.


Wid??aki:
We wczesnym dewonie przewagÄ? osiÄ?gnÄ???a inna grupa prymitywnych ro??lin wywodzÄ?ca siÄ? od ryniofit??w- Zosterophyllophyta (zosterofilofity). Zarodnie tworzy??y siÄ? u nich nie tylko na szczycie pÄ?du, lecz tak??e po jego bokach. Kiedy uwalnia??y siÄ? zarodniki, nastÄ?powa??o pÄ?kanie wzd??u?? okre??lonych szw??w i zarodnie rozpada??y siÄ? na dwie po??owy. Potomkowie tej grupy ro??lin- wid??aki, powsta??y oko??o 315 mln lat temu. Wid??aki majÄ? widlasto rozga??Ä?zione pÄ?dy i korzenie. W li??ciu znajduje siÄ? tylko 1 wiÄ?zka przewodzÄ?ca. Li??Ä? wid??aka jest prawdopodobnie tworem filogenetycznie niezale??nym od li??cia ro??lin nasiennych. Ich pÄ?dy pokryte sÄ? drobnymi listkami. NajwiÄ?ksza r????norodno??Ä? form wid??ak??w wykszta??ci??a siÄ? w Paleozoiku.


Skrzypy:
Pochodzenie skrzyp??w (Equisetophyta) jest zagadkowe (przypuszcza siÄ? jednak, ??e ich przodkami by??y psylofity (Psilotophyta). CharakteryzujÄ? siÄ? one ok????kowym umieszczeniem li??ci i ga??Ä?zi na pÄ?dzie. Zarodnie form kopalnych by??y umieszczone terminalnie na trzoneczkach.


Ro??liny nasienne:
Prekursorami pierwszych ro??lin nasiennych (paproci nasiennych i aneurofytonowce) by??y trymerofity (Trimerophytophyta) wywodzÄ?ce siÄ? najprawdopodobniej od ryniofit??w. W naczyniach tych ro??lin znajdowa??o siÄ? znacznie wiÄ?cej naczy?? przewodzÄ?cych wodÄ? (kt??re tworzÄ? drewno) ni?? u poprzednich grup. OsiÄ?ga??y tak??e wiÄ?ksze rozmiary od swych poprzednik??w, bo nawet do trzech metr??w. CechÄ? bÄ?dÄ?cÄ? kluczowym krokiem w rozwoju wy??szych ro??lin, by??o powstanie w tej grupie pÄ?du g????wnego z bocznymi odga??Ä?zieniami, kt??rych czÄ???Ä? na ko??cu mia??a owocujÄ?ce zarodnie. Trymerofity wystÄ?powa??y g????wnie na bagnistych ??Ä?kach, gdzie wyra??nie g??rowa??y nad innymi grupami ro??lin. GrupÄ? ro??lin wywodzÄ?ca siÄ? od Trimerophytophyta sÄ? m.in. aneurofytonowce (Aneurophytophytina; dawniej pranagozalÄ???kowe). By??y one protoplastami ro??lin okrytozalÄ???kowych i nagozalÄ???kowych. Wymar??y oko??o 50 mln lat temu. Jeden z ich przedstawicieli Archaeopteris osiÄ?ga?? do dwudziestu metr??w wysoko??ci. Charakteryzowa?? siÄ? przede wszystkim pokrojem podobnym do ro??lin szpilkowych.

OkrytozalÄ???kowe (Magnoliophyta)- ro??liny kwiatowe- pojawi??y siÄ? 140 milion??w lat temu. Najprymitywniejszymi wsp????czesnymi przedstawicielami tej grupy sÄ? magnolie, kt??re bardzo przypominajÄ? swoich kopalnych praprzodk??w takich jak, np. Archaefructus. W ??rodkowej kredzie bardzo siÄ? zr????nicowa??y dajÄ?c poczÄ?tek dzisiejszym rodzinom. Wzrost wilgotno??ci sprzyja?? rozwojowi r??wnikowych las??w deszczowych, kt??re by??y pe??ne drzew li??ciastych. Wielkie li??cie tych drzew wykszta??ci??y wyd??u??one ko??c??wki umo??liwiajÄ?ce lepsze sp??ywanie wody deszczowej. Wysoka temperatura globalna umo??liwi??a rozw??j takich las??w na p????kuli p????nocnej. Wszystkie g????wne rodzaje grup ro??lin kwiatowych, w??Ä?czajÄ?c przodk??w traw, rozwinÄ???y siÄ? w trzeciorzÄ?dzie. W okresie tym wykszta??ci??y siÄ? r??wnie?? g????wne typy owoc??w u okrytozalÄ???kowych- torebki, orzechy, jagody, pestkowce i strÄ?ki.

NagozalÄ???kowe (Pinophyta) powsta??y z aneurofytonowc??w w p????nym Dewonie. Paprocie nasienne (Pteridospermophyta/Lyginopteridophyta) wywodzÄ? siÄ? od trymerofit??w. WyglÄ?dem przypomina??y one dzisiejsze paprocie (choÄ? nie by??y z nimi spokrewnione). Ros??y w postaci k??Ä?czy lub ma??ych drzewiastych form. Cecha r????niÄ?ca je od w??a??ciwych paproci to posiadanie zalÄ???ni na ko??cach li??ci. NagozalÄ???kowe zr????nicowa??y siÄ? pod koniec Karbonu. Do??Ä? pospolite by??y wtedy kordaity (Cordaitopsida), kt??re powsta??y w Permie. By??y to kilkudziesiÄ?ciometrowe drzewa o lancetowatych li??ciach, kt??rych kwiaty zespolone by??y w kotkowate kwiatostany. Najpierwotniejszymi ro??linami nagozalÄ???kowymi sÄ? natomiast gniotowate (Gnetopsida), kt??rych tkanka przewodzÄ?ca przypomina raczej tkankÄ? okrytozalÄ???kowych. R??wnie pierwotne by??y tak??e benetyty (Bennettitopsida). Ich zalÄ???ki ulokowane by??y w przypominajÄ?cy kwiatostan ro??lin okrytozalÄ???kowych tw??r. W Kredzie Pinophyta zaczÄ???y byÄ? wypierane przez Magnoliophyta. Szczeg??lnie zdziesiÄ?tkowane przez wymieranie zosta??y sagowce i mi??orzÄ?by (obecnie znamy jedynie kilka gatunk??w sagowc??w i jeden gatunek mi??orzÄ?bu). Wydawa??o siÄ? r??wnie??, i?? szpilkowe tak??e podzielÄ? ich los. W trzeciorzÄ?dzie niespodziewanie siÄ? zr????nicowa??y, co doprowadzi??o do ich przetrwania na Ziemi. Wsp??lna cechÄ? wszystkich nagozalÄ???kowych jest brak s??upka i zalÄ???ni, przez co nie wykszta??cajÄ? one owoc??w. Ich nasiona sÄ? jednak tworzone pomiÄ?dzy ??uskami z??o??onymi w zwartÄ? strukturÄ? zwana szyszkÄ?.


Paprotniki (Polypodiophyta) wywodzÄ? siÄ? przypuszczalnie od trymerofit??w.


Skamienia??o??ci ro??lin:
http://www.xs4all.nl/~steurh/cookson/cookszw.jpg
Cooksonia

http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/ ... /Osp1.jpeg
Psilophyton

http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/ ... lp13l.jpeg
Aglaophyton

http://www.nrm.se/images/18.3ef0a132109 ... ecicum.jpg
Kwiat Silvianthemum

http://science.nasa.gov/headlines/image ... ctus_c.jpg
Archaefructus

http://www.geraer-mineralienfreunde.de/ ... aiera1.JPG
Sphenobaiera

http://www2.uni-jena.de/biologie/spezbo ... 3_gr_1.jpg
Zosterophyllum

http://www.steve.gb.com/images/vegetabl ... phyton.jpg
Trimerophyton

http://www.ammonite.free-online.co.uk/rhynie2.jpg
Rhynia

http://www.arthurhaines.com/Florae_Nova ... oximal.jpg
Isoёtes


P.S.- proszÄ? o informacje z ewolucja paprotnik??w i skrzyp??w. (mo??liwie nie po angielsku)

d_m

Post autor: d_m »

Hmm... ciekawy artyku??, ale uwa??am, ??e du??o jeszcze trzeba nad nim popracowaÄ?. Nie ze wzglÄ?du na TwojÄ? niedok??adnosÄ? (??wietnie siÄ? spisa??e??), tylko ze wzglÄ?du na przestarza??o??Ä? wiÄ?kszo??ci dostÄ?pnych ??r??de??. Po pierwsze klasyfikacja - nie wyr????nia siÄ? ju?? obecnie takich grup, jak: glony, psylofity, paprotniki i nagozalÄ???kowe. My??lÄ?, ??e najlepiej gdyby?? w sprawie podzia??u ro??lin zajrza?? jednak do ??r??de?? papierowych, a konkretniej do drugiego tomu Botaniki Szweykowskich - powinna byÄ? dostÄ?pna w ka??dej lepszej bibliotece. Wprawdzie to ksiÄ???ka na poziomie akademickim, ale mo??esz zapoznaÄ? siÄ? z pewnymi pozdrozdzia??ami, zobaczyÄ? zawartÄ? w niej klasyfikacjÄ? i w razie potrzeby znale??Ä? odpowiedzi na dalsze pytania. Pozycja ta nie jest ju?? od dawna uaktualniana (jedynie wznawiana), ale jest i tak o niebo lepsza od tego co uczÄ? w szko??ach :? Samo wyj??cie na lÄ?d te?? wymaga??oby rozszerzenia - spr??buj dotreÄ? do Dziej??w ??ycia na Ziemi Dzika. Pomocna by??aby te?? Paleobotanika Jachowicz??w.

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

DziÄ?ki, ??e o tym mi powiedzia??es. Nied??ugo bÄ?de mia?? ksiÄ???kÄ? ,,Dzieje ??ycia na Ziemi", ale innego autora (wsp????czesnego- to nowa ksiÄ???ka). Do tego czasu, niech kto?? poda linki, a ja wszystko poprawie :P

d_m

Post autor: d_m »

Zamieszczam klasyfikacjÄ? ro??lin telomowych (ro??liny naczyniowe to nieprecyzyjne pojÄ?cie obejmujÄ?ce wszystkie ro??liny telomowe poza: glewikami i mszakami) z Botaniki Szweykowskich:

gromada: Telomophyta (= Embryophyta) – ro??liny telomowe (= ro??liny osiowe)
...podgromada: Rhyniophytina – ryniofity
...podgromada: Trimerophytina – trymerofity
...podgromada: Zosterophyllophytina – zosterofilofity
...podgromada: Bryophytina – mszaki
......klasa: Marchantiopsida – porostnicowe
.........rzÄ?d: Marchantiales – porostnicowce
......klasa: Jungermanniopsida – jungermaniowe
.........rzÄ?d: Calobryales – kalobriowce
.........rzÄ?d: Metzgeriales – jungermanie plechowate
.........rzÄ?d: Jungermanniales – jungermanie li??ciaste
......klasa: Bryopsida – mchy
.........podklasa: Sphagnidae – torfowce
.........podklasa: Polytrichidae – p??onniki
.........podklasa: Bryidae – prÄ?tniki
...podgromada: Anthocerophytina – glewiki
...podgromada: Lycophytina – wid??akowe
.........klasa: Lycopsida – wid??aki jednakozarodnikowe
............rzÄ?d: Asteroxylales – prawid??akowce
............rzÄ?d: Lycopodiales – wid??akowce
............rzÄ?d: Protolepidodendrales – pralepidendronowce
.........klasa: Iso??topsida – wid??aki r????nozarodnikowe
............rzÄ?d: Lepidophytales – lepidofity
............rzÄ?d: Pleuromeiales – pleuromejowce
............rzÄ?d: Iso??tales – poryblinowce
............rzÄ?d: Lepidocarpales – wid??aki nasienne
.........klasa: Selaginellopsida – widliczki
...podgromada: Psilotophytina – psylotowe
...podgromada: Sphenophytina – skrzypowe
......klasa: Sphenopsida – cz??onkolistne
.........rzÄ?d: Ibykales – ibykowce
.........rzÄ?d: Hyeniales – praskrzypowce
.........rzÄ?d: Sphenophyllales – klinolisty
.........rzÄ?d: Equisetales – skrzypowce
...podgromada: Cladoxylophytina – kladoksylony
...podgromada: Pterophytina – paprociowe
......klasa: Pteropsida – paprocie
.........podklasa: Coenopterididae – staropaprocie
.........podklasa: Ophioglossidae – nasiÄ???rza??owe
.........podklasa: Marattiidae – strzelichowe
.........podklasa: Osmundidae – d??ugoszowe
.........podklasa: Filicidae – paprocie cienkozarodniowe
............rzÄ?d: Schizaeales – szparnicowce
............rzÄ?d: Cyatheales – olbrzymkowce
............rzÄ?d: Gleicheniales – glajcheniowce
.........podklasa: Marsileidae – marsyliowe
.........podklasa: Salviniidae – salwiniowe
...podgromada: Aneurophytophytina (= Progymnospermae) – aneurofitonowe (= pranagozalÄ???kowe)
......klasa: Aneurophytopsida – aneurofitony
.........rzÄ?d: Aneurophytales – aneurofitonowce
.........rzÄ?d: Archaeopteridales – archeopterydowce
...podgromada: Cycadophytina – nagozalÄ???kowe wielkolistne
......klasa: Lyginopteropsida (= Pteridospermopsida) - paprocie nasienne
.........rzÄ?d: Lyginopteridales – kalymatotekowce
.........rzÄ?d: Medullosales – medullozowce
.........rzÄ?d: Callistophytales – kalistofitowce
.........rzÄ?d: Caytoniales – kajtoniowce
.........rzÄ?d: Glossopteridales – glosopterydowce
......klasa: Cycadopsida – sagowce
......klasa: Cycadeoidopsida (= Bennettitopsida) – benetyty
......klasa: Gnetopsida – gniotowe
.........rzÄ?d: Ephedrales – przÄ???lowce
.........rzÄ?d: Welswitschiales – welwiczjowce
.........rzÄ?d: Gnetales – gniotowce
...podgromada: Pinophytina (= Coniferophytina) – nagozalÄ???kowe drobnolistne
......klasa: Ginkgopsida – mi??orzÄ?bowe
......klasa: Cordaitopsida – kordaity
......klasa: Pinopsida (= Coniferopsida) – szpilkowe
.........rzÄ?d: Pinales (= Coniferales) – szpilkowce
...podgromada: Magnoliophytina (= Angiospermae) – okrytozalÄ???kowe
......klasa: Magnoliopsida (= Dicotyledones) – dwuli??cienne
......klasa: Liliopsida (= Monocotyledones) - jednoli??cienne

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

OK. ZamieszczÄ? jÄ? nied??ugo, bo teraz to by mog??o dziwnie wyglÄ?daÄ? przy blÄ?dnych informacjach. ProszÄ? was o jakie?? informacje (pos??ugujcie siÄ? klasyfikacjÄ? zamieszczonÄ? przez Dawida). Ja nic nie mogÄ? znale??Ä? :cry:

ODPOWIEDZ