Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 27 lutego 2020, o 14:20

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [ARTYKU?] Termoregulacja cia??a u dinozaur??w
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 15:23 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1336
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Termoregulacja cia??a u dinozaur??w


Do dzi?? nie wiadomo w jakim tempie bieg??o ??ycie najbardziej znanych kopalnych zwierzÄ?t- dinozaur??w. G????wnym pytaniem drÄ?czÄ?cym dzisiejszych naukowc??w i paleontolog??w jest to czy gady te by??y zmienno- czy raczej sta??ocieplne? Odpowied?? zdaje siÄ? le??eÄ? po ??rodku: ich uk??adu termoregulacji nie da siÄ? por??wnaÄ? z ??adnym znanym u dzisiejszych zwierzÄ?t. Wskutek ich znacznych rozmiar??w temperatura cia??a wiÄ?kszo??ci gatunk??w nie odzwierciedla??aby temperatury otoczenia, byÄ? mo??e z wyjÄ?tkiem bardzo m??odych osobnik??w. Kiedy takie zwierzÄ?ta siÄ? ogrza??y, do utraty ciep??a potrzebowa??y do??Ä? du??o czasu, po za tym, uk??ad trawienny wielkich gad??w ro??lino??ernych (np. zauropod??w) wytwarza?? znaczne ilo??ci ciep??a. Nawet dzisiejsze gady nie sÄ? ca??kowicie uzale??nione od temperatury otoczenia: ro??ne przystosowania behawioralne, jak wygrzewanie siÄ? na s??o??cu, mogÄ? znacznie podnie??Ä? temperaturÄ? cia??a.


IstniejÄ? jednak r??wnie?? dowody na to, i?? dinozaury nie utrzymywa??y sta??ej temperatury cia??a, np. ich ko??ci wykazujÄ? linie zatrzymanego wzrostu, jakie mo??na znale??Ä? u dzisiejszych gad??w, kt??rych wzrost w zimie ulega zatrzymaniu. Inna cecha z kolei ??wiadczy siÄ? temu przeczyÄ?, a mianowicie obecno??Ä? wt??rnie przemodelowanej ko??ci, kt??re dzi?? spotyka siÄ? jedynie u ptak??w i ssak??w. PowstajÄ? one na skutek wielokrotnych przemian ko??ci pierwotnej, kt??ra podlega powtarzajÄ?cym siÄ? okresom resorpcji i odbudowy, tak i?? blaszki kostne ulegajÄ? szczeg??lnie gÄ?stemu upakowaniu.


CzÄ???Ä? badaczy stwierdzi??a, ??e uk??ad plam tlenku ??elaza znajdowanych w klatce piersiowej kopalnych dinozaur??w mo??na interpretowaÄ? jako poparcie tezy o ich sercu z??o??onym z dw??ch przedsionk??w i dw??ch kom??r, czyli o dwu krwiobiegach ( jak u ssak??w i ptak??w). Podw??jny krwiobieg by??by niezbÄ?dny najwiÄ?kszym dinozaurom, u kt??rych doprowadzenie krwi do g??owy wymaga??oby du??ego ci??nienia. Je??li zwierzÄ? mia??oby jeden krwiobieg, wsp??lny dla p??uc i reszty cia??a, ci??nienie krwi rozsadzi??oby p??uca. Jest to wiÄ?c kolejny argument przemawiajÄ?cy za s??uszno??ciÄ? teorii sta??ocieplnych dinozaur??w. Je??li tak naprawdÄ? by??o to mniejsze gatunki oraz m??ode musia??yby dysponowaÄ? jakÄ??? izolacjÄ? termicznÄ? podobnie jak ssaki i ptaki. Chocia?? sk??ra dinozaur??w czÄ?sto ulega??a fosylizacji, tylko u niekt??rych teropod??w istniejÄ? dane wskazujÄ?ce na to, ??e takie pokrycie cia??a istnia??o. Dalsze dane ??wiadczÄ?ce przeciw w pe??ni sta??ocieplnemu statusowi ??ycia dinozaur??w ( tak??e u teropod??w) jest brak ma????owin (turbinaria) w jamie nosowej, kt??re ze wzglÄ?du na swoja delikatnÄ? budowÄ? mog??y istnieÄ?, lecz siÄ? nie zachowa??y.


Kolejnych argument??w dostarcza analiza sposobu ??ycia dinozaur??w. Z r????nych danych zdaje siÄ? wynikaÄ?, ??e m??ode dinozaury ros??y bardzo szybko, co wiÄ?za??oby siÄ? z utrzymywaniem przez nie sta??ej temperatury cia??a; co prawda wysokie temperatury globalne panujÄ?ce w owym czasie u??atwi??yby taki proces, jednak nawet w obecnym klimacie zwrotnikowym osiÄ?gniÄ?cie dojrza??o??ci krokodylowi zajmuje oko??o 10 lat. Mo??na sobie jedynie wyobra??aÄ? jak d??ugo taki proces trwa??by, np. u Apatosaurus. Dinozaur ten musia?? byÄ? wiÄ?c w pewnym stopniu sta??ocieplny. Niekt??re skamienia??o??ci dinozaur??w pochodzÄ? z wy??szych szeroko??ci geograficznych, gdzie noc by??a d??u??sza od dnia, a zimÄ? temperatury ni??sze ni?? gdziekolwiek indziej na Ziemi. Wynika z tego prosty fakt- dinozaury, albo by??y sta??ocieplne, albo migrowa??y w cieplejsze rejony. Pomiar odleg??o??ci miÄ?dzy kolejnymi odleg??o??ciami st??p dinozaur??w wykaza??, ze d??ugo??Ä? ich ??redniego kroku waha??a siÄ? (tu dla du??ych zauropod??w) od 3 do 5 m. Nawet je??li nie porusza??y siÄ? zbyt wolno, to by??y zdolne do migracji. Nie mamy jednak potwierdzonych danych dotyczÄ?cych m??odych osobnik??w. Mo??e przebywa??y w ciep??ym klimacie a?? do osiÄ?gniÄ?cia dojrza??o??ci. To by r??wnie?? potwierdza??o tezÄ?, i?? dinozaury migrowa??y w specjalne tereny lÄ?gowe. Do niedawna zagadkÄ? by?? r??wnie?? sen dinozaur??w. Odkryty kilka lat temu Mei long rzuci?? nieco ??wiat??a na tÄ? sprawÄ?. Ot???? gady te (a przynajmniej teropody) uk??ada??y siÄ? do snu tak samo jak dzisiejsze ptaki- k??adÄ?c siÄ? z tylnymi ko??czynami podwiniÄ?tymi pod cia??o, g??owÄ? wtykajÄ?c pod przednie ko??czyny i owijajÄ?c siÄ? ogonem.


Wielkie zbiorowiska dinozaur??w potrzebowa??y zapewne mn??stwa pokarmu. Jak oszacowano, ca??kowita masa dinozaur??w przypadajÄ?ca na 1m kwadratowy na Morrison Plain Utah mog??a prawie dwudziestokrotnie przewy??szyÄ? masÄ? ssak??w na jednej z afryka??skich r??wnin!!! SkÄ?d wiÄ?c czerpa??y potrzebne po??ywienie? Nale??y za??o??yÄ?, ??e nie potrzebowa??y go a?? tak du??o, co zresztÄ? mo??na potwierdziÄ? przyk??adem ??????wi olbrzymich z wyspy Algabra na Seszelach. Nawiasem m??wiÄ?c jest to kolejny dow??d na to, ??e ro??lino??erne dinozaury nie by??y w pe??ni sta??ocieplne. Co do teropod??w mo??na przypuszczaÄ?, ??e by??y ju?? w pe??ni sta??ocieplne, a przynajmniej wiÄ?kszo??Ä? ich przedstawicieli. Pozostawili przecie?? po sobie dow??d tej tezy- ptaki.


PodsumowujÄ?c; w pe??ni sta??ocieplne by??y z pewno??ciÄ? teropody. Zauropody za?? czÄ???ciowo utrzymywa??y sta??Ä? temperaturÄ?. Co do dinozaur??w ptasiomiedniczych nie ma dok??adnych danych. Przypuszcza siÄ?, ??e mia??y ten sam spos??b termoregulacji co zauropody, lecz niekt??rzy sÄ?dzÄ?, i?? mog??y byÄ? zmiennocieplne. Odnalezione skamienia??o??ci zdajÄ? sie jednak sadziÄ?, i?? mog??y byÄ? i sta??ocieplne. Opr??cz szkieletu Thescelosaurus o nazwie "Willo" zachowa??o siÄ? r??wnie?? skamienia??e serce zwierzÄ?cia. Badania wciÄ??? trwajÄ?, dlatego mo??emy spodziewaÄ? siÄ? nowych i jeszcze bardziej zaskakujÄ?cych danych dotyczÄ?cych najbardziej tajemniczych stworze??, jakie mia??y zaszczyt go??ciÄ? przez oko??o 150 mln lat naszÄ? planetÄ?.


Obrazek
Obrazek
Thescelosaurus "Willo"


Terminy zwiÄ?zane z tematem:
homojotermia- utrzymywanie sta??ej temperatury cia??a
poikilotermia- temperatura siÄ? zmienia.
endotermia - zwierzÄ? reguluje temperaturÄ? za pomocÄ? mechanizm??w fizjologicznych
ektotermia- ogrzewanie behawioralne (np. nagrzewanie siÄ? w s??o??cu). ciep??okrwisto??Ä?- temperatura cia??a wy??sza, od temperatury otoczenia
zimnokrwisto??Ä?- temperatura cia??a ni??sza od temperatury otoczenia
bradymetabolizm- powolna przemiana materii
tachymetabolizm- szybka przemiana materii
hibernacja- spowolnienie proces??w ??yciowych na okres zimowy u wielu krÄ?gowc??w. Przeciwie??stwo- "sen letni"


Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2007, o 08:05 przez Sebastian, łącznie edytowano 14 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 16:02 
Ciekawy tekst :!: Warto by jednak go rozbudowaÄ?, napisaÄ? co rozumiesz przez sta??ocieplo??Ä? i zmiennocieplno??Ä?, wyja??niÄ? terminy: homojotermia, poikilotermia, endotermia, ektotermia, tachymetabolizm, bradymetabolizm, ciep??okrwisto??Ä? i zimnokrwisto??Ä?. Poczytaj: http://paleontologia.pl.ewolucja.org/forum/viewtopic.php?p=201


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 16:06 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1336
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
OK. WprowadzÄ? dodatkowo s????wka z wyja??nieniami. Czy mo??na dodac do tekstu jakie?? inne przyk??ady (mo??e odmienne) termoregulacji dinozaur??w??? Mo??e macie jakis wykres ??redniej temperatury cia??a dinozaura??


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 21:48 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
A masz przej??ciowo??Ä? zmiennocieplno??ci do sta??ocieplno??ci u zauropod??w?


A poza tym sÄ? dowody na sta??ocieplno??Ä? dinozaur??w ptasiomiedniczych. MiÄ?dzy innymi serce ornitopoda rodzaju Thescelosaurus zwany in. "Willo" oraz grupka ko??ci nale??Ä?cych o ornitopod??w z rodzaju Leallynasaura oraz du??e oczodo??y tego hipsylofodonta.

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 23:17 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1336
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
A co wsp??lnego ze sta??ocieplono??cia majÄ? du??e oczodo??y :?: Rozwi?? informacjÄ? z tym sercem to mo??e dodam jÄ? do artyku??u :)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, o 23:25 
Z tymi oczodo??ami chodzi??o o to, ??e dobry wzrok m??g?? byÄ? przystosowaniem do przetrwania nocy antarktycznej na miejscu, a nie migrowania, co nieuchronie musia??oby siÄ? wiÄ?zaÄ? z jakim?? rodzajem endotermiczno??ci.

Willo ma swojÄ? witrynÄ?: http://www.dinoheart.org/.


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, o 15:54 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1336
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Czy sÄ? jeszcze jakie?? informacje, mo??e b??Ä?dy w artykule :?:


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] Termoregulacja cia??a u dinozaur??w
PostNapisane: 3 stycznia 2007, o 16:29 
Sebastian napisał(a):
Terminy zwiÄ?zane z tematem:
homojotermia- sta??ocieplo??Ä?, endoterima; umiejÄ?tno??Ä? do utrzymywania sta??ej temperatury cia??a. Charakterystyczne dla ptak??w i ssak??w
ektotermia- poikilotermia, zmiennocieplno??Ä?; zale??no??Ä? od ciep??a z otoczenia i od behawioralnych strategii termoregulacyjnych - jak wygrzewanie na s??o??cu czy chowanie do cienia.
bradymetabolizm- powolna przemiana materii
tachymetabolizm- szybka przemiana materii
hibernacja- spowolnienie proces??w ??yciowych na okres zimowy u wielu krÄ?gowc??w. Przeciwie??stwo- "sen letni"

No w??a??nie nie do ko??ca - te terminy to nie synonimy. Homojotermia to utrzymywanie sta??ej temperatury cia??a, poikilotermia - temperatura siÄ? zmienia. Endotermia - zwierzÄ? reguluje temperaturÄ? za pomocÄ? mechanizmow fizjologicznych, ektotermia - ogrzewanie behawioralne (np. nagrzewanie siÄ? w s??o??cu). Bradymetabolizm i tachymetabolizm - tu napisa??e?? dobrze. Ciep??okrwiste zwierzÄ?ta majÄ? temperaturÄ? cia??a wy??szÄ? od temperatury otoczenia, zimnokrwiste - na odwr??t. CzÄ?sto jest tak, ??e endotermia, tachymetabolizm, homojotermia i ciep??okrwisto??Ä? wystÄ?pujÄ? razem, a: ektotermia, bradymetabolizm, poikilotermia i zimnokrwisto??Ä? - razem. Wtedy najczÄ???ciej m??wi siÄ? o sta??ocieplno??ci i zmiennocieplno??ci, ale to po??Ä?czenie nie jest regu??Ä?, a terminy nie sÄ? precyzyjne. Np. nietoperze cechuje tachymetabolizm i poikilotermia, u niekt??rych ryb "sta??ocieplny" jest jedynie m??zg. Mo??e wiÄ?c sp??r o sta??ocieplno??Ä? dinozaur??w to w du??ej mierze sp??r o definicjÄ?? Zauropody mog??y byÄ? gigantotermami, czyli homojotermami bezw??adno??ciowymi (bradymetabolicznymi), a ma??e teropody - tachymetabolicznymi endotermami.

P.S. O definicjach i przyk??adach pisa??em w du??ej mierze w oparciu o dyskusjÄ?, jaka toczy??a siÄ? pl.sci.biologia, a szczeg??lnie na bazie tamtejszego postu Katarzyny Adamali.


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, o 08:14 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1336
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Definicje poprawione :D

Czy zgadzacie siÄ? z powy??szymi argumentami. My??lÄ?, ??e dinozaury rzeczywi??cie by??y sta??opcieplne i ??adna teoria o ich wymarciu spowododowanego "kredowÄ? epokÄ? lodowcowÄ?" mnie nie przekona (bo i taka hipoteza nieraz sie pojawia)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  

Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL