Strona 1 z 1

Zab??jcze wyziewy praoceanu

: 9 listopada 2006, o 17:41
autor: dilong
Wed??ug Petera D. Warda przyczynami wielkich wymiera?? nie by??y planetoidy, tylko toksyczne gazywytwarzane przez bakterie, mno??Ä?ce siÄ? w morzach podczas efektu cieplarnianego. Oto ten artyku??:
http://www.swiatnauki.pl/index.php?id=zabojcze

: 9 listopada 2006, o 18:54
autor: KrzysiekLichota
Mocny ten artyku?? :) Fajnie wiedzieÄ?, ??e to tak w??a??nie by??o i [nie daj Bo??e] mo??e byÄ?. Dobrze przynajmniej, ??e je??eli to siÄ? stanie, to nas tu ju?? nie bÄ?dzie.

: 9 listopada 2006, o 19:20
autor: d_m
Ciekawa sprawa, ale przewidywanie przysz??ych wydarze?? zawsze obarczone jest du??ym b??Ä?dem, na co dowodem jest http://wiadomosci.onet.pl/1370183,242,kioskart.html :lol:

: 9 listopada 2006, o 19:20
autor: dilong
Dobrze ??e znalaz??em ten artyku??, bo ciÄ?gle bym my??la??bym, ??e cztyery wielkie wymierania by??y zpowodowane planetoidami i trwa??o szybko. Teraz wiem, ??e teoria z efektem cieplarnianym ma sens nie tylko do wymarcia permskiego.

: 9 listopada 2006, o 19:29
autor: d_m
Hmm... my??lÄ?, ??e przyczyny wymiera?? jeszcze przez wiele wiele lat bÄ?dzie kwestiÄ? spor??w w??r??d naukowc??w. Za?? co do przysz??o??ci:
Peter D. Ward pisze:Zag??ada pod koniec ocieplenia paleoce??skiego zaczÄ???a siÄ? przy stÄ???eniu CO2 wynoszÄ?cym prawie 1000 ppm, nieco ponad 1000 ppm ditlenku wÄ?gla by??o te?? pod koniec triasu. Obecnie mamy 385 ppm, wiÄ?c wydaje siÄ?, ??e jeste??my bezpieczni. Lecz zwa??ywszy, ??e stÄ???enie to ro??nie o 2 ppm rocznie, a nied??ugo - wed??ug prognoz - bÄ?dzie rosnÄ?Ä? o 3 ppm rocznie, do ko??ca nastÄ?pnego stulecia osiÄ?gnie warto??Ä? 900 ppm.
Czyli z tego wynika, ??e za 100 lat stÄ???enie dwutlenku wÄ?gla mo??e osiÄ?gnÄ?Ä? niepokojÄ?cy poziom. Tylko, ??e pan Ward zapomnia??, ??e nasze paliwa kopalne (wÄ?giel, ropa) sÄ? w praktyce na wyczerpaniu i za kilkadziesiÄ?t lat przerzucimy siÄ? z przymusu wszyscy na odnawialne ??r??d??a energii. My??lÄ?, ??e najp????niej w po??owie stulecie poziom dwutlenka wÄ?gla w atmosferze zacznie spadaÄ?.

: 10 listopada 2006, o 14:44
autor: dilong
Lecz co do przesz??o??ci prawdopodobno??Ä? jego teorii wymierania wynosi ok. 67%.