Strona 3 z 5

: 2 lipca 2006, o 20:01
autor: Danu
I tu jest problem sk??ra z wÄ???a, je??li siÄ? ja czy??ci, to po kilku dniach siÄ? wyd??u??a i rozsze??a, wiÄ?c samo zdjÄ?cie sk??ry jeszcze nie przekonuje, no chyba, ??e wÄ??? by?? tak gigantyczny, ??e to od razu widaÄ?.

: 2 lipca 2006, o 20:04
autor: CHESTERAPTOR
Chodzi mi o to, ??e miÄ?so i sk??rÄ? zostawic tam, gdzie takiego wÄ???a by upolowano, a zabrac krÄ?gos??up do pokazania, jak d??ugi by?? wÄ???.

: 2 lipca 2006, o 20:21
autor: Danu
Tylko jak to zrobiÄ?, ??eby go nie uszkodziÄ?, mo??e lepiej sko??czmy o Anakondach, bo znowu odbiegamy od tematu

: 2 lipca 2006, o 20:30
autor: Dominik
Oj Chesteraptor, wÄ?tpiÄ? czy by Ci taka ogromna anakonda pozwoli??a zrobiÄ? sobie zdjÄ?cie :)

PowracajÄ?c do Jurassic Park w realu, to ciekawe jak dinozaur czu?? by siÄ? w towarzystwie ludzi? Czy po pewnym czasie uda??oby siÄ? go udomowiÄ?? Czy nie brakowa??oby mu towarzystwa innych dink??w? Mo??na mno??yÄ? takie pytania, jednak najprawdopodbniej nigdy nie poznamy odpowiedzi na choÄ?by jedno z nich...

: 2 lipca 2006, o 20:32
autor: Danu
Mo??e tak jak w ksiÄ???ce ?šwiat Zaginiony tam Iguanodony, by??y jak udomowione krowy

: 2 lipca 2006, o 20:43
autor: Dominik
Np. Utahraptory pe??ni??y by rolÄ? ps??w, zauropody wielkich ??rodk??w transportu, stegozaury to maszyny bojowe... TrochÄ? mi to przypomina "DinotopiÄ?" :)

: 2 lipca 2006, o 20:45
autor: CHESTERAPTOR
Wg. mnie utahraptory pe??ni??yby rolÄ? ??redniowiecznych kat??w....

: 2 lipca 2006, o 22:18
autor: Mixs
Ja ze swej strony pozwolÄ? sobie powt??rzyÄ? pytanie, jakie zada??em w tym temacie:
Mixs pisze:czy w przysz??o??ci da??oby siÄ? zrekonstruowaÄ? co?? dinozauropodobnego metodÄ? zaproponowanÄ? przez Ramonda w tym temacie:

http://www.paleontologia.pl/forum/viewt ... 61&start=0
Pytam, bo nie znam siÄ? na tym, a widzÄ?, ??e na PFSP ta sugestia nie wzbudzi??a wiÄ?kszego sprzeciwu...

: 2 lipca 2006, o 22:21
autor: Karol Sabath
Joker pisze:Jeszcze lepsze z punktu widzenia fizyki sÄ? czarne dziury! Podobno majÄ? niesko??czenie wielkÄ? masÄ?, gdzie przyciÄ?ganie jest tak du??e, ??e nic nie wydostanie siÄ? na zewnÄ?trz. Podobno przypuszcza siÄ?, ??e czas nawet tam nie istnieje, i ciekawe co by siÄ? sta??o gdy dosta?? siÄ? tam cz??owiek?
Niestety, cz??owiek nie wytrzymuje takich warunk??w. Innymi s??owy, do czarnej dziury mog??aby siÄ? dostaÄ? mocno sprasowana materia, kt??ra kiedy?? by??a cz??owiekiem. Nawet do wnÄ?trza S??o??ca cz??owiek raczej by siÄ? nie by?? w stanie dostaÄ?, a warunki np. ci??nienia tam sÄ? bardzo ??agodne w por??wnaniu z czarnÄ? dziurÄ?...

: 3 lipca 2006, o 13:51
autor: Katarzyna
Mixs: Sama siÄ? nad tym kiedy?? intensywnie zastanawia??am. Teraz jednak dochodzÄ? do wniosku, ??e nie jest to mo??liwe, jeszcze nie teraz. No i dlaczego?
Po 1, trzeba by by??o bardzo dok??adnie poznaÄ? funkcjÄ? wszystkich gen??w gadzich i ptasich, i ich bia??kowe produkty-to wymaga czasu i pieniÄ?dzy, wiadomo. Poza tym, przecie?? jest tyle r????nych gatunk??w gad??w i ptak??w, skÄ?d wiadomo, z jakich gatunk??w czerpac informacjÄ? genetycznÄ??:)
2-heterochromatyna (juz mniejsza z tym czy konstytutywna, czy fakultatywna, ??eby nie namieszaÄ? w g??owach), jak wiadomo, nieaktywna transkrypcyjnie, stanowi wiÄ?kszÄ? czÄ???Ä? DNA. Jest to rodzaj balastu, kt??rego funkcja nie zosta??a jeszcze poznana-jednak ta struktura zosta??a przecie?? zachowana w toku ewolucji, kto wie, mo??e wp??ywa ona na jakie?? specyficzne oddzia??ywania przy upakowywaniu DNA? Dlatego jak zorganizowaÄ? genom dinozaura? Nie mo??emy przecie?? po??Ä?czyÄ? ot tak gen??w ze sobÄ?. Np. przy powstawaniu oka, bÄ?dz ko??czyny, w ca??y proces zaanga??owanych jest wiele, wiele gen??w, kt??rych transkrypcja musi zostaÄ? zainicjowana w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu (oczywi??cie na etapie ??ycia p??odowego).
3-nie mamy pewno??ci, ??e tak skonstruowany genom bÄ?dzie wsp????dzia??a?? z maszyneriÄ? kom??rkowÄ?, no i czy produkty gen??w ptasich i bia??kowych bÄ?dÄ? chcia??y te?? ze sobÄ? wsp????pracowaÄ?.:)
4-znowu to samo, czy wiemy jak mamy zorganizowaÄ? taki genom, tzn. ile chromosom??w ma byÄ? w ka??dej kom??rce somatycznej? Trzeba przecie?? pamiÄ?taÄ?, ze kom??rki somatyczne majÄ? 2n, a w nich ka??dy chromosom-konkretniej-ka??dy gen na ka??dym chromosomie niesie specyficznÄ? informacjÄ? genetycznÄ?-a ujawnienie siÄ? cechy w fenotypie zale??y, czy mamy allel recesywny, czy dominujÄ?cy. Zatem potrzebujemy po dwa zestawy ka??dego genu! (najlepiej w wydaniu heterozygotycznym).
Nie wiem czy to wszystko..:)
Aha na PFSP Utahraptor napisa??, ??e mo??na powstawiaÄ? startery i operony-dlaczego OPERONY?:) My??la??am, ??e operony to przy okazji regulacji metabolizmu u mikroorganizm??w!:)

: 3 lipca 2006, o 14:03
autor: Mixs
Bardzo dziÄ?kujÄ? za odpowied??. Czyli generalnie nie ma co sobie robiÄ? nadziei...

: 3 lipca 2006, o 14:17
autor: Katarzyna
W tym stuleciu chyba nie ma na to szans.:) Chocia??, kto wie...

: 3 lipca 2006, o 16:38
autor: Danu
Co by nie m??wiÄ?, to jednak technika, idzie bardzo do przodu, mo??e kiedy???

: 4 lipca 2006, o 11:10
autor: CHESTERAPTOR
Ale chyba jednak rozw??j techniki nie ma na to wiekszego wp??ywu, chyba jedynÄ? mo??liwo??ciÄ? by??oby znalezienie jakich?? miÄ?kkich tkanek dinozaura, co oscyluje na granicy cudu i niemo??liwo??ci....

: 4 lipca 2006, o 14:33
autor: Sebastian
W 2005 roku znaleziono szkielet tyrannosaurusa rex-a, w kt??rego ko??ci udowej znaleziono tkankÄ? miÄ?kkÄ?. Znaleziono w niej prawie ca??kowicie zachowane DNA. Byd?? mo??e ,,braki'' bÄ?dzie mo??na uzupe??niÄ? genami aligatora lub hatterii. Inny przyk??ad to odnalezienie w 1977 roku na Syberii zamar??niÄ?tego oseska mamuta. Do dzi?? znajduje siÄ? tam pradawne s??onie. Mo??e nied??ugo po naszej planecie bÄ?dÄ? stÄ?paÄ? krzy????wki mamut??w ze s??oniami :?:

: 4 lipca 2006, o 14:47
autor: Mixs
Sebastian pisze:W 2005 roku znaleziono szkielet tyrannosaurusa rex-a, w kt??rego ko??ci udowej znaleziono tkankÄ? miÄ?kkÄ?. Znaleziono w niej prawie ca??kowicie zachowane DNA. Byd?? mo??e ,,braki'' bÄ?dzie mo??na uzupe??niÄ? genami aligatora lub hatterii.
Ech... Przepraszam, ??e wykorzystujÄ? dane ze strony, kt??ra polemizuje z tezami kreacjonist??w - nie, ??ebym CiÄ? za jednego z nich uwa??a??, po prostu akurat tam jest o tym:

http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC371_1.html

EDIT - i komentarz z DML:

http://dml.cmnh.org/2005Mar/msg00313.html

: 4 lipca 2006, o 16:03
autor: Katarzyna
Sebastian, ma??o prawodpodobne, z resztÄ?, ile?? ja siÄ? o tym rozpisa??am. (:

: 4 lipca 2006, o 16:13
autor: Danu
Katarzyna ma racjÄ?, wiesz jak wiele trzeba by by??o, ??eby stworzyÄ?, Dino- DNA, te kody, dinozaur??w, mia??y by ogromne dziury, pozatym liczy??yby sobie conajmniej 65 mln lat

: 4 lipca 2006, o 17:08
autor: Dakosaurus
...i zawiera??y miliony element??w kt??rych z??o??enie graniczy??o by z cudem.

: 4 lipca 2006, o 17:55
autor: Danu
A je??li kto?? by siÄ? podio??, takiej pr??by, to pewnie zaje??o by to wiele lat.

: 7 lipca 2006, o 21:34
autor: CHESTERAPTOR
Chyba ??e u??ytoby do tego celu kompa, kt??rego procek mia??by 500 GHz..... :D

: 8 lipca 2006, o 08:52
autor: Danu
I pewnie i tak zaje??oby mu to kupÄ? czasu.

: 10 lipca 2006, o 08:44
autor: misio
CHESTERAPTOR pisze:Jakis go??cio podobnoc opowiada?? o "wielkim gadzie" atakujacym nosoro??ca. Pewnie widzia?? wcze??niej taki sam rysunek, z triceratopsem zamiast nosoro??ca....
chodzi o tarbozaura z doliny kasai??

: 11 lipca 2006, o 09:19
autor: CHESTERAPTOR
misio pisze:chodzi o tarbozaura z doliny kasai??
Na pewno nie tarbozaura, bo one ??y??y na terenie dzisiejszej Azji. Ale i tak to jakis smieszny wymys??.....

: 11 lipca 2006, o 10:41
autor: Pawfunia
Niestety zaden kryptozoolog nie zajmuje sie paleontologia :roll:
Teraz uwazaja ze to jest Carchanodonozaur