prof. Zofia Kielan-Jaworowska o wypowiedzi M. Giertycha

Ludzie, którzy badają tajemnice prehistorycznego świata
fot. J. Garstka
d_m

prof. Zofia Kielan-Jaworowska o wypowiedzi M. Giertycha

Post autor: d_m »

CzujÄ? siÄ? za??enowana tym, ??e w XXI wieku, blisko 150 lat po ukazaniu siÄ? dzie??a Karola Darwina, Maciej Giertych, doktor i profesor nauk le??nych (kt??ry musia?? podczas studi??w chocia?? otrzeÄ? siÄ? o biologiÄ?), mo??e wypowiadaÄ? opiniÄ? kwestionujÄ?cÄ? istnienie faktu ewolucji.

Wypowied?? ta, ??wiadczy o bezprzyk??adnej w naukowym ??rodowisku ignorancji i braku podstawowych wiadomo??ci z geologii, paleontologii i biologii. Dokumentacja dotyczÄ?ca historii krÄ?gowc??w w spos??b jednoznaczny dowodzi kolejnych etap??w trwajÄ?cej p???? miliarda lat ewolucji tej grupy, poczynajÄ?c od powstania ryb, a ko??czÄ?c na powstaniu cz??owieka. Twierdzenie, ??e wszystkie zwierzÄ?ta powsta??y w tym samym czasie, drogÄ? jednego aktu stworzenia, jest sprzeniewierzeniem siÄ? nauce.

Uczeni zagraniczni, kt??rych nazwiska przytacza prof. Giertych: Hans Zillmer, Guy Berthault i Joseph Mastropaolo, popierajÄ?cych jego wyobra??enie o powstaniu ??ycia na Ziemi, nie sÄ? znanymi autorytetami naukowymi.

Prof. Maciej Giertych g??osi?? swoje absurdalne - rodem ze ??redniowiecza - poglÄ?dy wielokrotnie w Polsce i by?? krytykowany przez ca??e biologiczne ??rodowisko naukowe. Jest smutne, ??e obecnie jest delegatem Polski do Europarlamentu i tam kontynuuje wypowiadanie tych samych nonsens??w, kompromitujÄ?c nasz kraj i nara??ajÄ?c nas na ??mieszno??Ä?.
By zapobiec gorÄ?cym dyskusjom o charakterze politycznym, jakie mia??y ju?? miejsce a propos tej sprawy w dziale Off Topic, zamykam ten temat od razu, pozostawiajÄ?c wypowied?? Pani Kielan-Jaworowskiej bez komentarza :)
---
EDIT:
Maciej Giertych o dinozaurach:
M. Giertych: Neandertalczycy sÄ? w??r??d nas

Prof. Maciej Giertych, ojciec ministra edukacji narodowej, o neandertalczykach: - Tacy ludzie sÄ? w??r??d nas. To rasa cz??owieka, kiedy?? bardziej rozpowszechniona, ale wciÄ??? istniejÄ?ca. A dinozaury ??y??y w tych samych czasach co ludzie - przecie?? Polacy zapamiÄ?tali smoka wawelskiego. To fragmenty sobotniego wyk??adu dla wszechpolak??w z Akademii Or??a Bia??ego, ich nieformalnej "uczelni"

Na wyk??ad zaproszeni zostali dziennikarze - o ewolucji du??o siÄ? m??wi, odkÄ?d Maciej Giertych (europose?? LPR) orzek?? na konferencji w Brukseli, ??e teorii Darwina nie powinno wyk??adaÄ? siÄ? w szko??ach. Wspar?? go wiceminister edukacji Miros??aw Orzechowski (LPR), nazywajÄ?c jÄ? "k??amstwem".

W sobotnim wyk??adzie prof. Giertych teoriÄ? ewolucji obala?? ponad godzinÄ?. S??uchaczy by??o niewielu, w??r??d nich rzeczniczka MEN Kaja Ma??ecka i szef gabinetu politycznego Romana Giertycha Pawe?? Sulowski.

Maciej Giertych, specjalista od drzewoznawstwa i genetyki ro??lin, teoriÄ? ewolucji zainteresowa?? siÄ? po przeczytaniu podrÄ?cznik??w swoich dzieci.

- Dowiedzia??em siÄ?, ??e moja dziedzina dostarcza dowod??w dla teorii ewolucji. ??e ewolucja to skutek drobnych mutacji, dziÄ?ki kt??rym organizmy wykszta??cajÄ? przydatne cechy - m??wi?? Giertych. - A czy ktokolwiek z pa??stwa potrafi podaÄ? przyk??ad korzystnej mutacji? Nie! Bo mutacje sÄ? zawsze szkodliwe.

S??uchacze notowali, a profesor kontynuowa??: - Jak ja chodzi??em do szko??y, to przedstawiano r????ne wykopaliska jako dowody na ewolucjÄ?. Szukano brakujÄ?cego ogniwa. I na kongresie 1980 r. w Chicago paleontolodzy przyznali, ??e brakujÄ?ce ogniwa pozostanÄ? brakujÄ?ce! - opowiada?? Giertych.

- No bo co siÄ? sta??o z rÄ?czkÄ? myszki, zanim sta??a siÄ? skrzyde??kiem nietoperza? Jaka mo??e tu byÄ? czÄ???Ä? po??rednia? Mysz rusza??a ??apkÄ? a?? w ko??cu pofrunÄ???a - ironizowa?? Giertych. Dla wiÄ?kszego efektu macha?? przy tym rÄ?kÄ?.

Od nietoperzy i myszy przeszed?? do uwiÄ?zionych w wiecznej zmarzlinie mamut??w. - Badania rosyjskie dowiod??y, ??e wszystkie mamuty pad??y uduszone. I to b??yskawicznie - w ??o??Ä?dku jednego z nich znaleziono niestrawione kacze??ce, a - to sprawa trochÄ? wstydliwa - samce mia??y sztywne cz??onki. Tak zawsze jest w przypadku uduszonych samc??w.

Uduszone mamuty ze sztywnymi cz??onkami pos??u??y??y jako poszlaka wskazujÄ?ca, ??e mamucia katastrofa wydarzy??a siÄ? nie tak dawno, jak siÄ? naukowcom-ewolucjonistom wydaje. - Bo w czasach gorÄ?czki z??ota na Alasce jadano befsztyki z mamuta. A miÄ?so nie przetrwa??oby tak d??ugo - uzasadnia?? Giertych.

Druga poszlaka wskazujÄ?ca na s??abo??Ä? teorii ewolucji - zdaniem Giertycha - to dinozaury. - Badania pokazujÄ?, ??e dinozaury by??y wsp????czesne ludziom. Ze wszystkich kultur docierajÄ? informacje, ??e je pamiÄ?tamy. Szkoci - potwora z Loch Ness, my - smoka wawelskiego, a Marko Polo pisa??, ??e smok by?? zaprzÄ???ony do karety cesarskiej w Chinach - przekonywa?? Giertych.

A potem pokaza?? s??ynnÄ? planszÄ? pokazujÄ?cÄ? etapy rozwoju cz??owieka - od australopiteka do homo sapiens. - To fa??szerstwo! Najpierw w??ochaci i czarni, potem nadzy i biali - a przecie?? na podstawie szczÄ?tk??w kopalnych nie spos??b tego stwierdziÄ? - obja??nia?? wyk??adowca.

ZresztÄ? i neandertalczyk, i australopitek, to wed??ug Giertycha lipa. - Jeden z naukowc??w pokaza?? mi zdjÄ?cie znanego ameryka??skiego boksera. Mia?? wszystkie cechy neandertalczyka. Tacy ludzie sÄ? w??r??d nas. To rasa cz??owieka, kiedy?? mo??e bardziej rozpowszechniona, ale wciÄ??? istniejÄ?ca - m??wi?? Giertych. Australopitek za?? to po prostu ma??pa.

- Ca??e to datowanie jest nieprawdziwe. To, ??e m??wimy o milionach lat, wynika z b??Ä?du naukowc??w z XIX wieku. I to k??adzie ca??Ä? tÄ? ewolucjÄ?. Bo nie by??o na niÄ? czasu. Jest za to dewolucja, gatunki wymierajÄ?, a materia?? genetyczny ubo??eje - podsumowa?? Giertych. Doda??, ??e doszed?? do tych wniosk??w jako naukowiec i przyrodnik, nie jako czytelnik Biblii.

Przyszed?? czas na pytania z sali.

- Czego w takim razie uczyÄ? w szko??ach? SkÄ?d siÄ? wziÄ??? cz??owiek?

- Mamusia, tatu??, plemnik, kom??rka jajowa - odpar?? Giertych.

O komentarz poprosili??my ewolucjonistÄ?, dr. Marcina Ryszkiewicza z Muzeum Ziemi PAN: - Gdyby faktycznie, jak chce prof. Giertych, nie by??o korzystnych mutacji, to gatunk??w powinno byÄ? mniej ni?? kiedy??, bo niekt??re wymar??y, a nowe nie powsta??y. Tymczasem od kambru - mam nadziejÄ?, ??e nazwy epok jeszcze obowiÄ?zujÄ? - gatunk??w wciÄ??? przybywa. Ale z tymi poglÄ?dami nie warto d??u??ej dyskutowaÄ?.
Pan Profesor Jerzy Dzik o wypowiedzi M. Giertycha:
Maciej Giertych: Teoria ewolucji jest b??Ä?dna

Wiele znanych fakt??w biologicznych wskazuje, ??e teoria ewolucji jest b??Ä?dna. WÄ?tpliwo??ci budzÄ? nie tylko brakujÄ?ce ogniwa, ale te?? m.in. szkodliwo??Ä? mutacji gen??w - uwa??a biolog prof. Maciej Giertych, pose?? do Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem paleontologa, prof. Jerzego Dzika, cz??onka Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, wÄ?tpliwo??ci te sÄ? ju?? wyja??nione naukowo, a ewolucja jest oczywistym procesem, ale przebiega na tyle wolno, ??e trudno jÄ? zaobserwowaÄ?.

Na temat teorii ewolucji m??wi?? prof. Giertych w czasie wyk??adu inaugurujÄ?cego rok akademicki w "Akademii Or??a", edukacyjnej instytucji M??odzie??y Wszechpolskiej. Jak t??umaczy??, do zakwestionowania teorii ewolucji nie sk??oni??y go przekonania religijne, ani ??wiatopoglÄ?dowe, a wykszta??cenie biologiczne.

Jak powiedzia?? prof. Giertych, jego wÄ?tpliwo??ci jako genetyka, budzi przede wszystkim powszechnie przekonanie, ??e nowe gatunki powstajÄ? w procesie ewolucji na skutek zmian w genach, czyli mutacji. Jak podkre??li??, mutacje sÄ? destrukcyjnym czynnikiem i mogÄ? prowadziÄ? do degeneracji gatunku, ale nie do jego rozwoju i powstania nowego.

"Dlatego tak siÄ? obawiamy broni jÄ?drowej i dlatego staramy siÄ? ograniczaÄ? prze??wietlenia promieniami Roentgena. Boimy siÄ? zmian genetycznych, bo nie ma przyk??ad??w pozytywnych mutacji" - m??wi??.

Doda??, i?? naukowcy sÄ? obecnie zgodni co do tego, ??e w populacji ludzi na Ziemi kumulujÄ? siÄ? niekorzystne cechy genetyczne. Wed??ug niego oznacza to, ??e ludzko??Ä? nie ewoluuje, tylko sukcesywnie degeneruje siÄ?. Podobnie jest, jego zdaniem, z ca??Ä? biosferÄ?. "Obserwujemy wymieranie gatunk??w, natomiast nie obserwujemy powstawania nowych" - argumentowa??.

Zmiany, kt??re s??u??Ä? adaptacji organizm??w do otoczenia (np. kiedy bakterie nabierajÄ? odporno??ci na antybiotyki), sÄ?, jak t??umaczy?? prof. Giertych, tymczasowe i cofajÄ? siÄ?, je??li warunki siÄ? zmieniajÄ? i gatunek pozostaje taki sam.

Z tymi argumentami nie zgadza siÄ? prof. Dzik, kt??ry w sobotÄ? powiedzia?? PAP, ??e wiÄ?kszo??Ä? mutacji jest na pewno szkodliwa i czÄ?sto prowadzi do ??mierci osobnika, kt??ry jÄ? posiada. Ale, jak przekonywa?? na tym w??a??nie polega proces selekcji naturalnej, kt??ry jest elementem ewolucji. PrzetrwaÄ? w populacji mogÄ?, jego zdaniem, te osobniki, kt??rych mutacja jest korzystna.

"W poczÄ?tkach istnienia ludzi, ok 100 tys. lat temu, samica homo sapiens wydawa??a na ??wiat kilkana??cioro potomstwa w ciÄ?gu swojego ??ycia. Populacja pozostawa??a na tym samym poziomie liczebno??ci, zatem ok. 80 proc. ludzi umiera??o przed osiÄ?gniÄ?ciem dojrza??o??ci p??ciowej" - wyja??ni?? prof. Dzik.

Jak argumentowa??, stan ten by?? naturalny i obecnie spotykany w populacjach innych gatunk??w. On w??a??nie jest warunkiem ewolucji. "Ewolucja wymaga poda??y zmienno??ci genetycznej, w tym powsta??ej w wyniku mutacji i selekcji, kt??ra eliminuje osobniki o pewnych cechach" - t??umaczy?? paleontolog.

Doda??, ??e obecnie ??miertelno??Ä? ludzi, zw??aszcza w m??odym wieku, zosta??a sztucznie obni??ona, dziÄ?ki postÄ?powi cywilizacyjnemu. Obni??y??a siÄ? te?? liczba dzieci, rodzÄ?cych siÄ? w jednym pokoleniu. Przez to w??a??nie populacja ludzi jest mniej r????norodna genetycznie i podlega mniejszej selekcji. StÄ?d bierze siÄ? kumulacja wad genetycznych.

Powszechnie obserwowane wymieranie gatunk??w ro??lin i zwierzÄ?t jest, jak wyja??ni??, tak??e nasilone na skutek dzia??alno??ci cz??owieka, dlatego przebiega tak szybko. Natomiast odwrotny proces - wyodrÄ?bniania siÄ? nowego gatunku - zajmuje setki tysiÄ?cy lat.

"Przeprowadzono jednak eksperymenty na zwierzÄ?tach laboratoryjnych, kt??re wymusza??y zmiany genetyczne i selekcjÄ?. WidaÄ?, ??e je??li zmiana utrzymuje siÄ? przez wystarczajÄ?cÄ? liczbÄ? pokole??, pozostaje na trwa??e w genach danego gatunku. W przyrodzie te procesy trwajÄ? o wiele d??u??ej, dlatego nie jeste??my w stanie ich zaobserwowaÄ?" - m??wi?? prof. Dzik.

Zablokowany