Forum Dinozaury.com
http://www.forum.dinozaury.com/

Ä?ienka krawÄ?dz dinozaur??w.
http://www.forum.dinozaury.com/viewtopic.php?f=14&t=512
Strona 1 z 1

Autor:  Krzysztof [ 18 sierpnia 2006, o 13:14 ]
Tytuł:  Ä?ienka krawÄ?dz dinozaur??w.

Ten szkielet podobny jest po czÄ???ci trochÄ? do dinozaura, i do wsp????czesnego ptaka. DziewiÄ?tnasty wiek pozwala?? na okre??lenie i odkrycie Archeoptereryxa w 1860 roku, kt??ry jest brakujÄ?cym ogniwem pomiÄ?dzy gadami i ptakami, dajÄ?c poczÄ?tek do znanej teorii, ??e ptaki ewoluowa??y od dinozaur??w. Od tego czasu przesz??o??Ä? Archeoptereyksa by??a fikcyjna, poniewa?? by?? znany jako,, pierwszy ptak'', posiadajÄ?cy cechy niewielkiego ptaka, podobnego do dinozaura. Ta cienka krawÄ?d?? komplikuje sprawÄ? odno??nie dinozaur??w i sprawia wiele problem??w co do sytuacji dinozaur??w i ptak??w. Wraz z odkryciem Cryptorolansa, podstawowy Dromeozaur, jak przez mg??Ä?, by?? pokrewny w por??wnaniu z Velociraptorem. Tak przyzwoicie, i do takiego stopnia ??e, jak siÄ? sÄ?dzi, zdolny by?? nawet lataÄ?. To by??o poczÄ?tkiem przedstawienia Abla w 1911 roku i mia??o odtÄ?d korektÄ? przedstawienia George`a Olshevsky`ego. Ta teoria rzekomo wyja??nia przyczynÄ? pojawienia siÄ? wiÄ?kszo??ci ptak??w -tak, jak u dinozaur??w. Znany Dromeozaur zupe??nie przypomina?? Archeoptereryxa. W 2002 roku Dr. Gregory Paul, opublikowa?? ksiÄ???kÄ? ,,Dinozaury w powietrzu'', i by?? ca??kowicie oddany ku swoim pomys??om i przekonaniom, oraz fantazji, a jego wsp????czesne i o wiele p????niejsze publikacje, jak np. ,,Drapie??ny Dinozaur'' (publikacja z 1988 roku), nie zmieniajÄ?ce tej teorii, kt??ra by??a w??a??ciwie dla niego trudna do odrzucenia. M??wi??, ??e dinozaury jak i ptaki by??y ze sobÄ? bardzo spokrewnione. Archeopteryx jest oryginalny i sklasyfikowany do ma??ych dinozaur??w, podobnych do Kompsogata, dop??ki kto?? nie wystawi odpowiedniego zapisu jego istnienia. Ten lekki i robiÄ?cy spore wra??enie szkielet, bardziej podobny jest do niewielkich dinozaur??w, ni?? do wsp????czesnych ptak??w, bardzo zresztÄ? zr????nicowanych gatunkowo. To brakujÄ?ce ogniwo nios??o spore zamieszanie i zamÄ?t u tego osobnika. By?? jednak czÄ???ciowo podobny do ptak??w. Trzy odciski palc??w, prawie ka??dy w du??ej mierze bardzo realny i asymetryczny, przy wadze pi??rkowej, Archeopteryx by?? zapewne zdolny do aktywnego latania , osiÄ?ga?? to bez wiÄ?kszego problemu, co nie wystÄ?puje u wsp????czesnych ptak??w- czyli nie da siÄ? tego lotu unowocze??niÄ?, opartego zresztÄ? na odbiciu siÄ? z miejsca i rozpoczÄ?cia lotu, majÄ?c zwr??cone do ??rodka stopy lub palce n??g tworzÄ?c tak zwane ,,puszki''.

Temat, ten niesie wiele dyskusji na temat lotu Archeoptereryksa i wsp????czesnych ptak??w, wiadomo ??e, musia?? siÄ? wolniej rozwijaÄ? od pierwszych ptak??w, ale mo??e i tak??e od dinozaur??w, takich jak wspomniany ju?? Dromeozaur.
A to, musi oznaczaÄ? ??e, loty pierwszych ptak??w by??y wt??rne i dalekie od doskona??o??ci.

Tak wyglÄ?da m??j, opisy odzyskany ze strony Reapera.

Autor:  dilong [ 18 sierpnia 2006, o 13:17 ]
Tytuł: 

Ciekawy artyku??.

Autor:  Krzysztof [ 18 sierpnia 2006, o 13:21 ]
Tytuł: 

DziÄ?ki. Wa??ne, ??e odzyska??em ten opis z powrotem bo powiem szczerze, ??e by??o ciÄ???ko o zwrot, ale siÄ? uda??o. Obiecywa??em i spe??ni??em swoje zadanie, ale tak??e po tych wielu miesiÄ?cach wko??cu opis jest na forum, kt??re cieszy siÄ? du??Ä? popularnosÄ?iÄ?.

Autor:  KrzysiekLichota [ 18 sierpnia 2006, o 15:52 ]
Tytuł: 

Bardzo ciekawe...
Tylko jeszcze nie wiem, jak ptaki, pochodzÄ?ce od dinozaur??w takich jak wspomniany compsognathus, wytworzy??y pi??ra?? Przecie?? tylko kredowe dinozaury mia??y pi??ra podobne do ptasich, chyba.

Autor:  Krzysztof [ 18 sierpnia 2006, o 16:25 ]
Tytuł: 

Z ma??ych dinozaur??w takich, jak kompsognat mog??y wyewoluowaÄ? ptaki.

Autor:  dilong [ 18 sierpnia 2006, o 16:48 ]
Tytuł: 

S??yszalem o Protoavis i o Praeornis w kt??rej ksiÄ???ce J.Dzika pt: "Dzieje ??ycia na Ziemi" ??e by??y przodkami Archeopteryksa.

Autor:  Krzysztof [ 18 sierpnia 2006, o 16:59 ]
Tytuł: 

Protoavis
http://www.fogato.com/paleontologia/protoavis.jpg

Nazwa gatunkowa: Protoavis texensis.
Protoavis znaczy''Pierwszy ptak''.
D??ugosÄ? i wysokosÄ?: nie znana.
Czas: 215 milion??w lat temu w p????nym triasie> Meksyk (USA).

PoczÄ?tkowo protoavis zosta?? uznany za najwczesniejszego ptaka, jednak p????niej nie pojawiajÄ? siÄ? ??adne ptaki, a?? do p????nej jury (Archaeopteryx).
Najprawdopodobnie szczÄ?tki drapie??nika przemiesza??y siÄ? z kosÄ?mi pterozaura.

Autor:  dilong [ 18 sierpnia 2006, o 17:04 ]
Tytuł: 

A Praeornis?

Autor:  Dino [ 18 sierpnia 2006, o 17:19 ]
Tytuł: 

Praeornis sharovi - p????nojurajski przedstawiciel Praeornithidae z Kazachstanu. Na DinoData.org nie ma wzmianki, ??e praeornis jest przodkiem archeopteryksa.

Autor:  dilong [ 19 sierpnia 2006, o 12:07 ]
Tytuł: 

DziÄ?ki, musia??em siÄ? chyba pomyliÄ?.

Autor:  Sebastian [ 26 sierpnia 2006, o 13:42 ]
Tytuł: 

Polecam:
http://www.geol.umd.edu/~tholtz/G104/10425aves.htm
http://www.geol.umd.edu/~tholtz/G104/10424arch.htm

Autor:  dilong [ 26 sierpnia 2006, o 15:58 ]
Tytuł: 

Ciekawe strony, dziÄ?ki. :mrgreen:

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/